TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
1760 hồ sơ

Đang xử lý
295 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.99 (%)