TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
3887 hồ sơ

Đang xử lý
219 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.32 (%)