TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
636 hồ sơ

Đang xử lý
148 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.77 (%)