TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
954 hồ sơ

Đang xử lý
225 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
89.73 (%)