TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
162 hồ sơ

Đang xử lý
43 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
91.98 (%)