TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1554 hồ sơ

Đang xử lý
208 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
89.32 (%)