TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2023
Đã nhận 330 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 316 hồ sơ
Đúng hạn 316 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 14 hồ sơ
Đúng hạn 14 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)