TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 249 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn95.98 %
Đã xử lý 245 hồ sơ
Đúng hạn 236 (96.33 %)
Trễ hạn 9 (3.67 %)
Đang xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 3 (75 %)
Trễ hạn 1 (25 %)