TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 04 / 2021
Đã nhận 26 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn96.15 %
Đã xử lý 8 hồ sơ
Đúng hạn 8 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 17 hồ sơ
Đúng hạn 17 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)