TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 99 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.99 %
Đã xử lý 46 hồ sơ
Đúng hạn 45 (97.83 %)
Trễ hạn 1 (2.17 %)
Đang xử lý 53 hồ sơ
Đúng hạn 53 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)