TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2020
Đã nhận 123 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn89.43 %
Đã xử lý 61 hồ sơ
Đúng hạn 60 (98.36 %)
Trễ hạn 1 (1.64 %)
Đang xử lý 57 hồ sơ
Đúng hạn 50 (87.72 %)
Trễ hạn 7 (12.28 %)