TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 01 / 2021
Đã nhận 58 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 40 hồ sơ
Đúng hạn 40 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 18 hồ sơ
Đúng hạn 18 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)