TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 02 / 2023
Đã nhận 33 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 19 hồ sơ
Đúng hạn 19 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 14 hồ sơ
Đúng hạn 14 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)