TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2021
Đã nhận 84 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn97.62 %
Đã xử lý 41 hồ sơ
Đúng hạn 40 (97.56 %)
Trễ hạn 1 (2.44 %)
Đang xử lý 43 hồ sơ
Đúng hạn 42 (97.67 %)
Trễ hạn 1 (2.33 %)